stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

Обяви и съобщения

28.05.2015 г.

 • ОБЯВЛЕНИЕ: Дирекция „Бюро по труда Родопи” – гр. Пловдив. За вас работодатели

  ОБЯВЛЕНИЕ:
  Дирекция „Бюро по труда Родопи” – гр. Пловдив.
  За вас работодатели:

22.05.2015 г.

 • ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ ПО: „Устройство на територията, строителство, архитектура, жилищна политика, транспорт и комуникации, комунална дейност, водоснабдяване и енергийно планиране и осигуряване” СРЯДА 27.05.2015 ГОДИНА ОТ 16:00 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2

  ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ  ПО:

  „Устройство на територията, строителство, архитектура, жилищна политика, транспорт и комуникации, комунална дейност, водоснабдяване и енергийно планиране и осигуряване”
  СРЯДА 27.05.2015 ГОДИНА ОТ 16:00 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2

26.05.2015 г.

 • ГРАФИК  НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ ПО:  „Обществен ред, сигурност, граждански права, молби, жалби и контрол по изпълнение на решенията на общински съвет и решенията на кмета на общината”: ЧЕТВЪРТЪК - 28.05.2015 ГОДИНА ОТ 16:00 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2

  ГРАФИК   НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ  ПО:

  „Обществен ред, сигурност, граждански права, молби, жалби и контрол по изпълнение на решенията на общински съвет и решенията на кмета на общината”: ЧЕТВЪРТЪК - 28.05.2015 ГОДИНА ОТ 16:00 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2

22.05.2015 г.

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е         В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ Община Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешениe за строеж №20/22.05.2015г. На възложител: /: „НУРТС ДИДЖИТЪЛ” ЕАД - гр.София  за обект: „:” Надземно цифрово радиоразпръскване с национален обхват /DVВ –Т/ Подобект:„SMO 8117-ТВРС „Кричим Grfield” в ПИ 001095, местност „Припекало”, в землището на с.Ново село, община Стамболийски  Приложение към който са решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.          Достъп до съдържанието на разрешението и приложението към него могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №4.

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                  В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ

  Община Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешениe за строеж №20/22.05.2015г.

  На възложител: /: „НУРТС ДИДЖИТЪЛ” ЕАД  - гр.София  

  за  обект: „:” Надземно цифрово радиоразпръскване с национален обхват /DVВ –Т/

  Подобект:„SMO 8117-ТВРС „Кричим  Grfield” в ПИ 001095, местност „Припекало”, в землището на с.Ново село, община Стамболийски

  Приложение към който са решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.

                  Достъп до съдържанието на разрешението и приложението към него могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №4.