Обяви и съобщения

28.01.2020г. - стопански

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

СЪОБЩЕНИЕ

до заинтересованите лица и общественост

         Община Стамболийски уведомява, че е постъпило инвестиционно предложение от Георги Янев, съгласно чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС: "Автосервиз" в УПИ XVII-3636, гр. Стамболийски, общ. Стамболийски, обл. Пловдив.

         Заинтересуваните лица в срок до 14 дни могат да се запознаят с инвестиционното предложение на Георги Янев /в отдел "СП и ОС, ОК/ и да изкажат становище по него в случай, че имат такова.

20.01.2020г. - ТСУ

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

            В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ

Община Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № 3/20.01.2020г.

На възложител: „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД-Пловдив

Собственик на терена: Община Стамболийски

за обект: „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Стамболийски до регулацията на гр.Стамболийски“

находящ се извън регулацията на гр.Стамболийски, област Пловдив

Приложение към което е решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.

            Достъп до съдържанието на разрешенията и приложението към тях могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №6.

 

20.01.2020г. - стопански

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

СЪОБЩЕНИЕ

до заинтересованите лица и общественост

         Община Стамболийски уведомява, че е постъпило писмо с вх. №343/17.01.2020год. от РИОСВ - гр. Пловдив, относно издадено пореда на чл.73, ал.4 във връзка с ал.1, т.3 от ЗУО решение №09-ДО-1151-00 от 13.01.2020год. на РИОСВ - гр. Пловдив.

16.01.2020г. - стопански

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

ГРАФИК за месец февруари'2020
-извършване на годишен технически преглед на селско стопанска техника от ГД "Аграрно развитие"

дата Община населено място,
фирма
място на ГТП Време на 
провеждане
Инспектори
11.02.2020 Стамболийски Стамболийски База на
БКС
от 10:00 до
12:00 часа
Гюлеметов
Узунова
Димова
12.02.2020 Стамболийски

Ново село


Триводици

Центъра
Кметството

от 10:00 до
12:00 часа

от12:00 до
13:30 часа

Гюлеметов
Узунова
Димова
13.02.2020 Стамболийски

Й. Груево


К. Конаре

Центъра


Центъра

от 10:00 до
12:00 часа

от12:00 до
13:30 часа

Гюлеметов
Узунова
Димова