Обяви и съобщения

04.02.2020г. - стопански

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

СЪОБЩЕНИЕ

до заинтересованите лица и общественост

         Община Стамболийски уведомява, че е постъпило писмо с вх.№474/24.01.2020год. от Дечо Панайотов, относно инвестиционно предложение "Обществено обслужващи дейности - автомивка" в УПИ 022047, кв. 22, с. Куртово Конаре, общ. Стамболийски, обл. Пловдив

         Заинтересуваните лица в срок до 14 дни могат да се запознаят с инвестиционното предложение на Дечо Панайотов /в отдел "СП и ОС, ОК/ и да изкажат становище по него в случай, че имат такова.

30.01.2020г. - ТСУ

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

            В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ

Община Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешение за строеж

№ 4/30.01.2020г.

На възложител: “СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

Община Стамболийски- собственик на терена

за обект: „Газоснабдяване на община Стамболийски”

Подобект: „Газоразпределителна мрежа на гр.Стамболийски – Етап 2020 –2030-ТТРЗС 2020-2030г.”/с трасе в урбанизираната територия на гр.Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив/

Приложение към което е решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.

            Достъп до съдържанието на разрешенията и приложението към тях могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №6.

           

 

28.01.2020г. - стопански

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

СЪОБЩЕНИЕ

до заинтересованите лица и общественост

         Община Стамболийски уведомява, че е постъпило инвестиционно предложение от Георги Янев, съгласно чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС: "Автосервиз" в УПИ XVII-3636, гр. Стамболийски, общ. Стамболийски, обл. Пловдив.

         Заинтересуваните лица в срок до 14 дни могат да се запознаят с инвестиционното предложение на Георги Янев /в отдел "СП и ОС, ОК/ и да изкажат становище по него в случай, че имат такова.