Обяви и съобщения

19.06.2020г. - ТСУ, Съобщение

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

19.06.2020г.            

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ
Община Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № 33/19.06.2020г.
На възложител:
„МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ“ ЕАД
За обект: „Нов котел с мощност до 40МW с функция на енергиен резерв, производителност 55t/h и налягане 11bar, интегриран към енергийната система на „МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ“ ЕАД“ в УПИ I- 519- за производствени и складови дейности, администрация, ведомствена бензиностанция (ПИ 51980.22.519) по плана на гр.Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив
Приложение към което е решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.
Достъп до съдържанието на разрешенията и приложението към тях могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №6.

17.06.2020г. - Стопански

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

            

I.
СЪОБЩЕНИЕ
до заинтересованите лица и общественост

Община Стамболийски уведомява, че е постъпило писмо от РИОСВ - гр. Пловдив с вх.№3005/16.06.2020год., относно допълнителна информация по приложение 2 към чл. 6, ал.10 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение "Рибарник – развъдник за риба", в имот №016034, с. Йоаким Груево, община Стамболийски с възложител „ЕОПА“ ЕООД.
Заинтересованите лица в срок до 14 дни могат да се запознаят с допълнителната информация по инвестиционното предложение на „ЕОПА“ ЕООД /в отдел "СП и ОС, ОК"/ и да изкажат становище по него в случай, че имат такова.

II.
СЪОБЩЕНИЕ
до заинтересованите лица и общественост
Община Стамболийски уведомява, че е постъпило писмо с вх. №2998/16.06.2020год. от РИОСВ - гр. Пловдив, относно издадено пореда на чл.73, ал.4 във връзка с ал.1, т.3 от ЗУО решение №09-ДО-945-03 от 12.06.2020год. на РИОСВ - гр. Пловдив.

 

15.06.2020г. - ТСУ, Съобщение

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

            

СЪОБЩЕНИЕ

            В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ
Община Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешение за строеж
№ 29/15.06.2020г.
На възложител: Георги Димитров Янев
За обект: „Автосервиз /без изчукване и боядисване/ и сондаж“
в УПИ XVII-3636-общ. обсл., автосервиз, кв.115
по плана на гр.Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив.
Приложение към което е решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.
Достъп до съдържанието на разрешенията и приложението към тях могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №6.

08.06.2020г. - ТСУ, Обявление

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

         

Община Стамболийски, отдел "УТ" с настоящето Ви уведомява, че в отдела се намира Заповед №149/14.04.2020г. на Кмета на община Стамболийски, за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-1-стопанска дейност, кв.15 по плана на с.Куртово Конаре, като се образуват два нови УПИ 1-42.526-общ.обсл.дейност-за бензиностанция и автосервиз и УПИ XXV-42.525-общ.обсл.дейност-заведение за общ.хранене, съгласно приложената преписка.

Общината уведомява заинтересованите страни, че имат право да разгледат преписката и Заповедта и при несъгласие да обжалват в 14-дневен срок, съгласно чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ пред Административен съд-Пловдив, чрез Община Стамболийски.

04.06.2020г. - Обявление

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

СЪОБЩЕНИЕ

до заинтересованите лица и общественост

                Община Стамболийски уведомява, че е постъпило писмо с вх. №2757/03.06.2020год. от РИОСВ - Пловдив, относно инвестиционно предложение „Кравеферма до 50 млечни крави“ в УПИ 028004 – производствени и складови дейности, с. Триводици, общ. Стамболийски, обл. Пловдив с възложител Георги Найденов.

                Заинтересованите лица в срок до 14 дни могат да се запознаят с инвестиционното предложение на Георги Найденов /в отдел "СП и ОС, ОК"/ и да изкажат становище по него в случай, че имат такова.

21.05.2020г. - ТСУ, Обявление

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

            В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ

Община Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешение за строеж

№ 25/21.05.2020г.

На възложител: „ЕРИМ ФИШ“ АД

За обект: „Разширение и увеличаване на производствения капацитет на специализирано пълносистемно стопанство за изкуствено размножаване и отглеждане на стопански и застрашени от изчезване видове риби“

ЗП = 2898 кв.м.; РЗП = 2898кв.м.(14бр. бетонови басейна)

в УПИ 006016, 006017, специализирана рибовъдна база (ПИ 34028.6.28)

по КК на с. Йоаким Груево, община Стамболийски, област Пловдив.

Приложение към което е решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.

            Достъп до съдържанието на разрешенията и приложението към тях могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №6.