Обяви и съобщения

09.07.2020г. - стопански

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

09.07.2020г. - СЪОБЩЕНИЕ

до заинтересованите лица и общественост

Община Стамболийски уведомява, че е постъпило писмо от РИОСВ - гр. Пловдив с вх.№3379/08.07.2020год., относно информация по приложение 2 към чл. 6, ал.9 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение Склад за съхранение и преработка на селскостопанска продукция, съхранение, продажба и сервиз на селскостопанска и авто техника, посадъчен материал, и торове", в ПИ №010015, с. Йоаким Груево, община Стамболийски с възложител „БЕЛАМ“ ООД.
Заинтересованите лица в срок до 14 дни могат да се запознаят с информацията по инвестиционното предложение на „БЕЛАМ“ ООД /в отдел "СП и ОС, ОК"/ и да изкажат становище по него в случай, че имат такова.

 

03.07.2020г. - ТСУ, Съобщение

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

03.07.2020г.            

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ
Община Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешение за строеж
№ 37/03.07.2020г.
На възложител: София Рангелова Димитрова и Симеон Йорданов Димитров
За обект: “Независима малка пивоварна –вътрешно преустройство на съществуващи едноетажни постройки“
в УПИ
I-стопански дейности, кв.52
по плана на с. Йоаким Груево, община Стамболийски, област Пловдив
Приложение към което е решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.
Достъп до съдържанието на разрешенията и приложението към тях могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №6.

22.06.2020г. - ТСУ, Съобщение

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

22.06.2020г.            

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 Община Стамболийски, област Пловдив на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП-ПП (парцеларен план) за обект: ”Външно кабелно ел.захранване на „Приемник на ел.енергия – водна помпа”” в УПИ VII-000719- производствени, складови, търговски и обществено обслужващи дейности, кв.101а / ПИ 51980.161.719 по КК/ в землището на гр.Стамболийски.
Заинтересуваните лица могат да се запознаят със съдържанието на проекта в отдел „УТ” в община Стамболийски и при несъгласие на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от публикуването.