Обяви и съобщения

13.03.2020г. - ЗАПОВЕД №98/13.03.2020г.

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

13.03.2020г.  ЗАПОВЕД №98/13.03.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙКСИ , ОТНОСНО: ЗАПОВЕД РД-01-124 на МЗ - на Министъра на здравеопазването, във връзка с регистрирани случаи на опасно заразно заболяване  COVID-19 на територията на страната:  
ПЪЛНИЯ ТЕКСТ НА ЗАПОВЕДТА

12.03.2020г. - Уведомление относно заповед №64/21.02.2020

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "У В Е Д О М Л Е Н И Е
ДО
„ДОМИНУС“ ЕООД,
ГР. СТАМБОЛИЙСКИ, УЛ.“ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ №2,
                    ЧРЕЗ УПРАВИТЕЛЯ СТОЯНКА МАВРОДИЕВА

                   ОТНОСНО: издадена Заповед № 64 от 21.02.2020г. на Кмета на Община Стамболийски, с която е наредено изземване на имоти,
                   публична общинска собственост, който ДОМИНУС“ ЕООД, ЕИК: 115896608
. - ПЪЛНИЯ ТЕКСТ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО

09.03.2020г. - ТСУ, съобщение

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

09.03.2020г. 

В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ,
Община Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешение за строеж№ 12/09.03.2020г.

На възложител: “СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД
Община Стамболийски- собственик на терена
За обект: „Газоснабдяване на община Стамболийски”
Подобект: „Газоразпределителна мрежа нас. Ново село – Етап 2019 –2029-ТТР ЗС 2.2019“ /находящ се в регулацията на с. Ново село, община Стамболийски, област Пловдив/
Приложение към което е решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.
Достъп до съдържанието на разрешенията и приложението към тях могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №6.