Обяви и съобщения

11.09.2020г. - ТСУ, Съобщение

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

11.09.2020г. - Съобщение

О Б Я В Л Е Н И Е

24/18.08.2020г

Община Стамболийски, отдел “УТ” с настоящето Ви уведомява, че в отдела се намира Заповед №278/17.08.2020г. на Кмета на община Стамболийски, за одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ 51980.58.1, местност „Селска дъмга” по КК на гр.Стамболийски, като се образува нов УПИ 58.699-общ.обсл.д-сти, а част от ПИ с площ 178кв.м. са отделени за улична регулация, съгласно приложената преписка.

Общината уведомява заинтересованите страни, че имат право да разгледат Заповедта с преписката и при несъгласие да обжалват в 14-дневен срок, съгласно чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ пред Административен съд-Пловдив, чрез Община Стамболийски.

10.09.2020г. - ТСУ, Съобщение

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

10.09.2020г. - Съобщение

О Б Я В Л Е Н И Е

23/17.08.2020г

Община Стамболийски, отдел “УТ” с настоящето Ви уведомява, че в отдела се намира  проект за изменение на ПУП-ПРЗ за  УПИ 007075-I-склад за селскост.техника и инвентар /ПИ 34028.7.174 по КК/, местност „Люцерните”  наземлището на с.Йоаким Груево, общ.Стамболийски, като  от УПИ 007075-I-склад за селскост.техника и инвентар се образуват два нови УПИ I-7.251-складова дейност и жил.застр. и УПИ III– складова и търговска дейност,склад за стр.материали без насипно състояние и улица тупик с ширина 4 м, съгласно приложената преписка. 

Общината уведомява заинтересованите страни, че имат право да разгледат  преписката и при несъгласие да обжалват в 14-дневен срок, съгласно чл.128, ал.3  от ЗУТ пред  Община Стамболийски.

10.09.2020г. - СЪОБЩЕНИЕ

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

10.09.2020г.   

СЪОБЩЕНИЕ

На 19 септември 2020 год. е Световния ден на почистването (WorldClean Up day 2020), който е инициатива на глобалното гражданско движение „Let’s Do It World”. В България това се отбелязва ежегодно чрез националната доброволческа инициатива „Да изчистим България заедно”.

         Предвид епидемичната обстановка в страната, тазгодишната кампания няма да се проведе с традиционното масово почистване, а с малки индивидуални и семейни акции за почистване на градинки и любимите места за отдих, както и облагородяване на паркове и междублокови пространства.

03.09.2020г. - ТСУ, Съобщение

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

03.09.2020г. Съобщение

В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ
Община Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № 45/03.09.2020г.

1.На възложител: Държавна Агенция „Електронно управление“ - възложител

2.Община Стамболийски – собственик на терена

За обект: „Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за общински администрации“

Подобект: „Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ (единна електронна съобщителна мрежа) за общински администрации на територията на Южна България, община Стамболийски, област Пловдив“ (в урбанизираната територия на гр.Стамболийски)

Приложение към което е решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.

Достъп до съдържанието на разрешенията и приложението към тях могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №6.