Обяви и съобщения

09.03.2020г. - ТСУ, съобщение

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

09.03.2020г. 

В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ,
Община Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешение за строеж№ 12/09.03.2020г.

На възложител: “СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД
Община Стамболийски- собственик на терена
За обект: „Газоснабдяване на община Стамболийски”
Подобект: „Газоразпределителна мрежа нас. Ново село – Етап 2019 –2029-ТТР ЗС 2.2019“ /находящ се в регулацията на с. Ново село, община Стамболийски, област Пловдив/
Приложение към което е решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.
Достъп до съдържанието на разрешенията и приложението към тях могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №6.


04.03.2020г. - ТСУ, съобщение

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

04.03.2020г. Община Стамболийски,обл.Пловдив на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП-ПП (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за линеен обект: „Уличен водопровод Ф110 от с.Йоаким Груево, общ.Стамболийски към поземлени имоти: 06505.11.2, 06505.11.3, 06505.11.4, 06505.11.5 и 06505.11.7 в землището на с.Брестовица, община „Родопи”, местност „Каратаирска могила”. Заинтересованите лица могат да се запознаят със съдържанието на проекта в отдел ”УТ” в община Стамболийски.

27.02.2020г. - деловодство

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

Дирекция "Бюро по труда Родопи", гр. Пловдив - ОБЯВЛЕНИЕ
ОТНОСНО: Провеждане на процедура за кандидатстване на работодатели за преференции по насърчителни мерки за заетост на безработни лица - Пълен текст на Обявлението