Обяви и съобщения

17.06.2020г. - Стопански

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

            

I.
СЪОБЩЕНИЕ
до заинтересованите лица и общественост

Община Стамболийски уведомява, че е постъпило писмо от РИОСВ - гр. Пловдив с вх.№3005/16.06.2020год., относно допълнителна информация по приложение 2 към чл. 6, ал.10 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение "Рибарник – развъдник за риба", в имот №016034, с. Йоаким Груево, община Стамболийски с възложител „ЕОПА“ ЕООД.
Заинтересованите лица в срок до 14 дни могат да се запознаят с допълнителната информация по инвестиционното предложение на „ЕОПА“ ЕООД /в отдел "СП и ОС, ОК"/ и да изкажат становище по него в случай, че имат такова.

II.
СЪОБЩЕНИЕ
до заинтересованите лица и общественост
Община Стамболийски уведомява, че е постъпило писмо с вх. №2998/16.06.2020год. от РИОСВ - гр. Пловдив, относно издадено пореда на чл.73, ал.4 във връзка с ал.1, т.3 от ЗУО решение №09-ДО-945-03 от 12.06.2020год. на РИОСВ - гр. Пловдив.

 

15.06.2020г. - ТСУ, Съобщение

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

            

СЪОБЩЕНИЕ

            В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ
Община Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешение за строеж
№ 29/15.06.2020г.
На възложител: Георги Димитров Янев
За обект: „Автосервиз /без изчукване и боядисване/ и сондаж“
в УПИ XVII-3636-общ. обсл., автосервиз, кв.115
по плана на гр.Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив.
Приложение към което е решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.
Достъп до съдържанието на разрешенията и приложението към тях могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №6.

08.06.2020г. - ТСУ, Обявление

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

         

Община Стамболийски, отдел "УТ" с настоящето Ви уведомява, че в отдела се намира Заповед №149/14.04.2020г. на Кмета на община Стамболийски, за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-1-стопанска дейност, кв.15 по плана на с.Куртово Конаре, като се образуват два нови УПИ 1-42.526-общ.обсл.дейност-за бензиностанция и автосервиз и УПИ XXV-42.525-общ.обсл.дейност-заведение за общ.хранене, съгласно приложената преписка.

Общината уведомява заинтересованите страни, че имат право да разгледат преписката и Заповедта и при несъгласие да обжалват в 14-дневен срок, съгласно чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ пред Административен съд-Пловдив, чрез Община Стамболийски.

04.06.2020г. - Обявление

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

СЪОБЩЕНИЕ

до заинтересованите лица и общественост

                Община Стамболийски уведомява, че е постъпило писмо с вх. №2757/03.06.2020год. от РИОСВ - Пловдив, относно инвестиционно предложение „Кравеферма до 50 млечни крави“ в УПИ 028004 – производствени и складови дейности, с. Триводици, общ. Стамболийски, обл. Пловдив с възложител Георги Найденов.

                Заинтересованите лица в срок до 14 дни могат да се запознаят с инвестиционното предложение на Георги Найденов /в отдел "СП и ОС, ОК"/ и да изкажат становище по него в случай, че имат такова.

21.05.2020г. - ТСУ, Обявление

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

            В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ

Община Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешение за строеж

№ 25/21.05.2020г.

На възложител: „ЕРИМ ФИШ“ АД

За обект: „Разширение и увеличаване на производствения капацитет на специализирано пълносистемно стопанство за изкуствено размножаване и отглеждане на стопански и застрашени от изчезване видове риби“

ЗП = 2898 кв.м.; РЗП = 2898кв.м.(14бр. бетонови басейна)

в УПИ 006016, 006017, специализирана рибовъдна база (ПИ 34028.6.28)

по КК на с. Йоаким Груево, община Стамболийски, област Пловдив.

Приложение към което е решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.

            Достъп до съдържанието на разрешенията и приложението към тях могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №6.

20.05.2020г. - Обявление

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

Обявление на Община Стамболийски

 

На основание чл. 122а, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 7, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни е открит обществен достъп до заявлението за издаване на ново комплексно разрешително с оператор „Монди Стамболийски“ ЕАД, гр. Стамболийски, за експлоатация на следните инсталации: „Инсталация за производство на крафт хартия“, промишлена дейност по т. 6.1., бук. „а“, т. 1.1., т. 5.2. бук. „а“ и т. 6.1., бук. „б“ от Приложение № 4 към ЗООС“, „Горивна инсталация за допълнителна енергия (енергиен резерв)“, промишлена дейност по т. 1.1. от Приложение № 4 към ЗООС и „Депо за неопасни производствени отпадъци Чеиргьол-1“, промишлена дейност по т. 5.4. от Приложение № 4 към ЗООС.
Инсталациите се намират в землището на гр. Стамболийски.Компетентен орган за вземане на решение по заявлението е изпълнителният директор на ИАОС.

Документацията, съдържаща се в заявлението, е на разположение на заинтересованите лица и организации всеки работен ден в периода от 20.05.2020 г. до 20.06.2020 г. в:
1.
Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС),   гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 13 етаж от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:30ч.;
2.
Сградата на Община Стамболийски, гр. Стамболийски, ул. "Г. С. Раковски" № 29, отдел СП и ОС, ОК от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.
За подаване на забележки, разяснения и възражения, в горепосочения срок:
Милена Петкова – и. д. началник на отдел КПКЗ, дирекция РР, ИАОС, тел.: 02/940-64-20;
Стоянка Михайлова – ст. специалист екология, ОФП и ВС към Община Стамболийски, тел.: 0895707675.
В периода от 20.05.2020 г. до 20.06.2020 г. документацията, съдържаща се в заявлението, ще бъде достъпна на интернет страниците на ИАОС и на Община Стамболийски.