stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

Обяви и съобщения

Анкета

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ,

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, започна разработването на План за интегрирано развитие на община Стамболийски за периода 2021-2027 г. Този план е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите 7 години.

Вашето участие в изработването на плана би гарантирало качеството и реалистичността му. Това може да стане чрез попълване на НАСТОЯЩАТА АНКЕТА (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoExTRkJtkmHYEsBON3cDr4h9k3m7PMEsfk2hnrvAzXHoUAQ/viewform) и участие в последващите обществени обсъждания на плана, за което можете да заявите желанието си чрез посочване на координати за връзка с Вас в края на анкетата.

Предвид създадената извънредна COVID-ситуация и липсата на възможност за анкета на живо и/или провеждането на работни срещи с Вас, попълването на НАСТОЯЩАТА АНКЕТА ще бъде от особена важност за качественото и навременно изработване на плана!

Бъдете активни и отговорни към местното развитие!

02.12.2020г.- Стопански дейности

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

02.12.2020г.  - Стопански дейности          

СЪОБЩЕНИЕ

до заинтересованите лица и общественост

Община Стамболийски уведомява, че е постъпило писмо с вх. №6218/01.12.2020год. от РИОСВ - гр. Пловдив, относно изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000254 „Бесапарски възвишения“ – от област Пловдив намираща се в землищата на гр. Кричим, община Кричим, и с. Куртово Конаре, с. Ново село, с. Триводици, община Стамболийски.

В едномесечен срок, заинтересуваните лица могат да представят на Министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед за обявяване на защитена зона BG0000254 „Бесапарски възвишения“.

Проект на заповед на Министерството на околната среда и водите
КАРТИ НА МЕСТНОСТИТЕ