Обяви и съобщения

19.03.2020г. - ТСУ, съобщение

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ

Община Стамболийски съобщава, че е издадена Заповед за допълване на Разрешение за строеж № 71/01.11.2018г.

На възложител: “Димитър Маджаров 2“ ЕООД

За обект: ”Подмяна на парен котел в съществуваща Парокотелна централа в Предприятие за млекопреработка“

Подобект: Котелно помещение – Промяна по време на строителство”

в УПИ IV-3615-производствена, складова и обществено обслужваща дейност, кв.96 по плана на гр.Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив.

Приложение към което е решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.

Достъп до съдържанието на разрешенията и приложението към тях могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №6.

13.03.2020г. - ЗАПОВЕД №98/13.03.2020г.

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

13.03.2020г.  ЗАПОВЕД №98/13.03.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙКСИ , ОТНОСНО: ЗАПОВЕД РД-01-124 на МЗ - на Министъра на здравеопазването, във връзка с регистрирани случаи на опасно заразно заболяване  COVID-19 на територията на страната:  
ПЪЛНИЯ ТЕКСТ НА ЗАПОВЕДТА

12.03.2020г. - Уведомление относно заповед №64/21.02.2020

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "У В Е Д О М Л Е Н И Е
ДО
„ДОМИНУС“ ЕООД,
ГР. СТАМБОЛИЙСКИ, УЛ.“ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ №2,
                    ЧРЕЗ УПРАВИТЕЛЯ СТОЯНКА МАВРОДИЕВА

                   ОТНОСНО: издадена Заповед № 64 от 21.02.2020г. на Кмета на Община Стамболийски, с която е наредено изземване на имоти,
                   публична общинска собственост, който ДОМИНУС“ ЕООД, ЕИК: 115896608
. - ПЪЛНИЯ ТЕКСТ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО