Обяви и съобщения

19.10.2020г. - ТСУ

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

19.10.2020г.            

С Ъ О Б Щ Е Н И Е               
До
собствениците на
II-2135, кв.91
по плана на гр.Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив
одобрен със Заповед №413/18.07.1996г.  

На основание чл.140, ал.3 от ЗУТ, община Стамболийски уведомява собственици в УПИ II-2135, кв.91, по плана на гр.Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив, одобрен със Заповед №413/18.07.1996г.1, че на основание чл.41, ал.2 и чл.140, ал.1 от ЗУТ и четири броя заверени декларации от съсобственици в УПИ II-2135, кв.91, Главният архитект на Общината е издал скица с виза за проучване и проектиране на допълващо застрояване (Магазин за промишлени стоки) в УПИ III-2134, разположенна общата вътрешна странична регулационна линия на УПИ III-2134 и УПИ II-2135, кв.91, по плана на гр.Стамболийски, община Стамболийски.

В 14 дневен срок от настоящето съобщение може да направите писмени възражения, искания и предложения по скицата с виза, до Главния архитект на община Стамболийски

Възражения се подават в деловодството на община Стамболийски с приложен документ за собственост.
Приложение: Копие на скица с виза от 19.10.2020г.

СКИЦА 95/19.10.2020г.

12.10.2020г. - ТСУ, Съобщение

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

12.10.2020г.            

С Ъ О Б Щ Е Н И Е               

В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ

Община Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешение за строеж
№ 50/12.10.2020г.

1.Възложител: Милко Иванов Иванов

За обект: „Пункт за диагностика на автомобили “

в УПИ XXXVII - 3117, общ. обсл. дейности и жил. застр., кв.157
по плана на гр.Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив.
Приложение към което е решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.
Достъп до съдържанието на разрешенията и приложението към тях могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №6.

08.10.2020г. - ТСУ, Съобщение

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

08.10.2020г.            

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
               В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ
Община Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешение за строеж№ 49/08.10.2020г.

1. Възложител: „НЕТГАРД“ ООД

2. Община Стамболийски – собственик на терена

За обект: „Разширение (допълнение) на нова физическа инфраструктура на „Нетгард“ ООД за електронна съобщителни мрежи на територията на община Стамболийски в границите и землищата на с. Куртово Конаре, с. Ново село,
гр. Стамболийски и с. Йоаким Груево“
Обща дължина на новопроектираното оптично трасе е 7788.00л.м.
Приложение към което е решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.
Достъп до съдържанието на разрешенията и приложението към тях могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №6.

19.10.2020г. - ГРАО, Заповед 326/19.10.2020

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

19.10.2020г.            

О Б Щ И Н А   С Т А М Б О Л И Й С К И

4210, гр. Стамболийски, ул. "Г. С. Раковски" № 29; тел. +359 339 62493, факс +359 339 62308e-mail:stamboliyski@mail.orbitel.bg; www.stamb.info

З А П О В Е Д

326

гр.Стамболийски , 19.10.2020г.

На основание чл.44,ал.2,във връзка с чл.44,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.99б от Закона за гражданската регистрация,обн. в ДВ, бр. 55 от 2015 г., в сила от 21.07.2015г.

Н А Р Е Ж Д А М:

I.Определям комисия в състав:

Председател:

д-р инж.Даниела Кръстева– Секретар на община Стамболийски

Членове:

1.Мая Петкова – Юрисконсулт в община Стамболийски

2.Радка Томова – Началник отдел” ГРАО и ОМП”в община Стамболийски

3.Йоана Толева – Главен експерт в ТЗ”ГРАО” Пловдив

4.Мариана Кискинова – Главен експерт в отдел ПАК в ОА Пловдив

5.Троян Нихтиянов – МПИ при РУП на МВР гр.Стамболийски

II.В 7- дневенсрок от издаване на заповедта, комисията да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация във връзка с подадени заявления , като за резултатите от проверката да се състави протокол.

Заповедта да се обяви на таблото за обявления и на интернет страницата на Община Стамболийски.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на Община Стамболийски.

Копие от заповедта да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Изготвил

Радка Томова

Нач.отдел ГРАО и ОМП

Любомир Марков

Зам.Кмет на община Стамболийски

Съгласно заповед № 1/02.01.2020г.