Обяви и съобщения

06.11.2020г. - 1 - ТСУ

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

06.11.2020г.            

О Б Я В Л Е Н И Е

30/12.10.2020г

Община Стамболийски, отдел “УТ” с настоящето Ви уведомява, че в отдела се намира Разрешение за строеж №50/12.10.2020г. за обект „Пункт за диагностика на автомобили” и Заповед №319/12.10.2020г. на Кмета на община Стамболийски за одобряване на изменение на ПУП за УПИ XXXVII-3117,кв.157 по плана на гр.Стамболийски, като се променя отреждането и се образува нов УПИ XXXVII-3117,общ.обсл.д-сти и жил.застрояване, съгласно приложената преписка.

Общината уведомява заинтересованите страни, че имат право да разгледат Заповедта с преписката и при несъгласие да обжалват в 14-дневен срок, съгласно чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ пред Административен съд-Пловдив, чрез Община Стамболийски.

 

 

06.11.2020г. - ТСУ

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

06.11.2020г.            

О Б Я В Л Е Н И Е
№28/12.10.2020г

Община Стамболийски, отдел “УТ” с настоящето Ви уведомява, че в отдела се намира Заповед №317/08.10.2020г. на Кмета на община Стамболийски,с която е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 007075-I-склад за селскостопанска техника и инвентар, идентичен с ПИ 34028.7.174, местност „Люцерните” по кадастралната карта на с.Йоаким Груево, като от УПИ 007075-I-склад за селскостопанска техника и инвентар се образуват два нови УПИ I-7.251-складова дейност и жил.застрояване и УПИ III-7.252-складова и търговска дейност, склад за стр.материали без насипно състояние и улица тупик с ширина 4м, съгласно приложената преписка.
Общината уведомява заинтересованите страни, че имат право да разгледат Заповедта с преписката и при несъгласие да обжалват в 14-дневен срок, съгласно чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ пред Административен съд-Пловдив, чрез Община Стамболийски.

 06 11 2020 tsu slujebna bel

20.10.2020г. - ТСУ

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

20.10.2020г.            

С Ъ О Б Щ Е Н И Е               

В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ

Община Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешение за строеж

№ 52/20.10.2020г.

  1. Възложител: „ЛЕМТОН“ ЕООД,

Представлявано от Петър Ангелов Терзиев - управител

За обект: „Фотоволтаична инсталация до 30кWp на покрив на съществуваща сграда, находяща се в УПИ VI-административни и складови функции, производство и търговия, кв.12 б“

по плана на гр. Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив

Приложение към което е решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.

Достъп до съдържанието на разрешението и приложението към тях могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №6.