Обяви и съобщения

24.07.2020г. - Пpoгpaмa „Toпълoбяд y дoмa в ycлoвиятa нa извънpeднa cитyaция – 2020 г.“ с удължен срок за пepиoдa oт 27.07.2020 г. дo 31.08.2020 г.

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "24.07.2020г.

Пpoгpaмa „Toпъл oбяд y дoмa в ycлoвиятa нa извънpeднa cитyaция – 2020 г.“
е с удължен срок за пepиoдa oт 27.07.2020 г. дo 31.08.2020 г.
Пълният текст на съобщението можете да видите ТУК

21.07.2020г. - Агенция по заетостта - Национална информационна кампания

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

21.07.2020г.            

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
              Агенцията по заетостта започва поредица от събития, които са част от национална информационна кампания на открито за бизнеса „Новите мерки по Ваша мярка". Всички 107 бюра по труда в страната ще посрещнат българските работодатели на открито, за да отговорят на техните въпроси за новите антикризисни мерки, които предлага Агенцията. Целта е бърза и оперативна подкрепа за бизнеса в условията на ограничения, наложени с въведената извънредна обстановка по повод разпространението на COVID-19.В часовия диапазон от 9.30 часа до 16.00 часа на обявените в кампанията дни и на лесно достъпно място на открито, експертите от бюрата по труда ще бъдат на разположение на представителите на бизнеса за консултации във връзка с пакета ЗАЕТОСТ х 3 - проект „Заетост за теб" 

График на събитията, както и още подробности във връзка с кампанията на Агенцията по заетостта „Новите мерки по Ваша мярка", можете да видите в сайта на Агенцията по заетостта.
За община Стамболийски събитията ще се състоят,  както следва: 
НА 21 и 23 ЮЛИ от 09:30 до 16:00 часа - гр. Стамболийски пред Народно читалище "Н. Вапцаров"

10.07.2020г. - ТСУ, Съобщение

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

10.07.2020г.            

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
               На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод заявление № 3414/09.07.2020г. и приложените към него документи и материали, започва производство за изменение на кадастралният план на с. Куртово Конаре, общ. Стамболийски със заличаване на ПИ 952, 951 и корекция на ПИ 950, за които в разписната книга и кадастралния регистър сте записани като собственици и носители на вещни права.
В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо се поканвате да се явите и Ви се предоставя възможността да се запознаете с предлаганото изменението на кадастралният план, както и да представите документи за собственост. В последствие ще бъде издадена заповед, за която отново ще бъдете уведомени.

09.07.2020г. - стопански

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

09.07.2020г. - СЪОБЩЕНИЕ

до заинтересованите лица и общественост

Община Стамболийски уведомява, че е постъпило писмо от РИОСВ - гр. Пловдив с вх.№3379/08.07.2020год., относно информация по приложение 2 към чл. 6, ал.9 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение Склад за съхранение и преработка на селскостопанска продукция, съхранение, продажба и сервиз на селскостопанска и авто техника, посадъчен материал, и торове", в ПИ №010015, с. Йоаким Груево, община Стамболийски с възложител „БЕЛАМ“ ООД.
Заинтересованите лица в срок до 14 дни могат да се запознаят с информацията по инвестиционното предложение на „БЕЛАМ“ ООД /в отдел "СП и ОС, ОК"/ и да изкажат становище по него в случай, че имат такова.