Обяви и съобщения

24.11.2020г.- Стопански дейности

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

24.11.2020г.  - Стопански дейности          

СЪОБЩЕНИЕ

до заинтересованите лица и общественост

Община Стамболийски уведомява, че е постъпило писмо от „АЙРЪН-СР“ ЕООД с вх.№5961/19.11.2020год., относно Инвестиционно намерение „Изграждане на нова площадка за дейности с отпадъци от черни и цветни метали и дейности по събиране, съхранение и предварително третиране на отпадъци. Дейностите ще се извършват на терен в ЖП гара Стамболийски, представляваш поземлен имот с идентификатор 51980.511.1 по КК на гр. Стамболийски /с площ 1673,00кв.м., от която открита площ №1-1580,00кв.м. за складиране на отпадъци от черни и цветни метали, открита площ №2-30,00кв.м. за поставяне на автокантар и сграда с идентификатор 5198.511.1.2-63,00кв.м. за офис.“.
Заинтересованите лица в срок до 14 дни могат да се запознаят с инвестиционното предложение /в отдел "СП и ОС, ОК"/ и да изкажат становище по него в случай, че имат такова.

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

 

10.11.2020г.- ТСУ

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

10.11.2020г.            

О Б Я В Л Е Н И Е

№31/16.10.2020г

Община Стамболийски, отдел “УТ” с настоящето Ви уведомява, че в отдела се намира проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XIV-3065, 3066, жил. нужди и УПИ XV-3066,жил.нужди, кв.182 по плана на гр.Стамболийски, като се обединяват в един УПИ XIV-3065,3066, общ. обсл. дейности и жил. застр., съгласно приложената преписка.       
Общината уведомява заинтересованите страни, че имат право да разгледат преписката и при несъгласие да обжалват в 14-дневен срок, съгласно чл.128, ал.3, ал.5 от ЗУТ пред Община Стамболийски.

гл.спец „УТ”:/Св.Маринова/

 

24.11.2020г.- ТСУ

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

24.11.2020г.            

Съобщение

В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ

Община Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешение за строеж

№ 59/24.11.2020г.

Възложител: „ЕРИМ ФИШ“ АД

Представлявано от Антон Цветков

За обект: „Цех за преработка на риба и рибни продукти“

в УПИ 006016, 006017, специализирана рибовъдна база (ПИ 34028.6.28)

по КК на с. Йоаким Груево, община Стамболийски, област Пловдив.

Приложение към което е решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.

Достъп до съдържанието на разрешението и приложението към тях могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №6.

 

12.11.2020г.- ТСУ

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

12.11.2020г.            

О Б Я В Л Е Н И Я

№35/12.11.2020г

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, община Стамболийски, отдел „УТ” Ви уведомява, че с Решение №135, взето с Протокол №8/30.10.2020г. на Общински съвет, се допуска изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за разделяне на УПИ IV-43,кв.2 по плана на с.Йоаким Груево, община Стамболийски, област Пловдив.

№36/12.11.2020г
На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, община Стамболийски, отдел „УТ” Ви уведомява, че с Решение №134, взето с Протокол №8/30.10.2020г. на Общински съвет, се допуска изработване на проект за изменение на ПУП-План застрояване на УПИ I-3672, производствена и стопанска дейност и УПИ XIV-1204, производствена и стопанска дейност, кв.96 по плана на гр.Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив.


гл.спец „УТ”:/Св.Маринова/

 

10.11.2020г. - Стопански дейности

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

10.11.2020г.

СЪОБЩЕНИЕ

до заинтересованите лица и общественост

Община Стамболийски уведомява, че е постъпило писмо с вх.№5660/04.11.2020год. от Изпълнителна агенция по лозата и виното, относно гроздоберната кампания 2020год., Ви напомняме, че съгласно чл.8 на Регламент 436/2009год. всички производители на винено грозде са длъжни да подадат декларации за производствени количества грозде за реколта 2020год. Същите трябва да бъдат подадени в два екземпляра в офиса на ТЗ на ИАЛВ гр. Пловдив.

Срок за подаване на Декларациите за реколта от грозде в съответствие с чл. 8 на Регламент 436/2009год. е най-късно до 15 януари.

Съгласно горепосоченото и чл.8 на същия регламент, нарушителя съответно гроздопроизводител, който не е обявил реколтата си в законоустановения срок или нарушил императивните актове по прилагането им, ще бъде с глоба от 500 до 1000лв. за физически лица и от 2000 до 10 000лв – за юридическите лица и едноличните търговци, ако не подлежи на по-тежко наказание.