Обяви и съобщения

01.12.2020г.- Стопански дейности

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

01.12.2020г.  - Стопански дейности          

СЪОБЩЕНИЕ

до заинтересованите лица и общественост

Община Стамболийски уведомява, че е постъпило писмо с вх. №6092/26.11.2020год. от РИОСВ - гр. Пловдив, относно инвестиционно предложение: „Изграждане на нова площадка за дейности с отпадъци от черни и цветни метали и дейности по събиране, съхранение и предварително третиране на отпадъци на терен в ЖП гара Стамболийски, поземлен имот с идентификатор 51980.511.1 по КК на гр. Стамболийски“.
Заинтересуваните лица в срок до 14 дни могат да се запознаят с инвестиционното предложение на „АЙРЪН-СР“ ЕООД /в отдел "СП и ОС, ОК/ и да изкажат становище по него в случай, че имат такова.


УВЕДОМЛЕНИЕ

 

 

02.12.2020г.- Стопански дейности

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

02.12.2020г.  - Стопански дейности          

СЪОБЩЕНИЕ

до заинтересованите лица и общественост

Община Стамболийски уведомява, че е постъпило писмо с вх. №6218/01.12.2020год. от РИОСВ - гр. Пловдив, относно изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000254 „Бесапарски възвишения“ – от област Пловдив намираща се в землищата на гр. Кричим, община Кричим, и с. Куртово Конаре, с. Ново село, с. Триводици, община Стамболийски.

В едномесечен срок, заинтересуваните лица могат да представят на Министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед за обявяване на защитена зона BG0000254 „Бесапарски възвишения“.

Проект на заповед на Министерството на околната среда и водите
КАРТИ НА МЕСТНОСТИТЕ

 

 

30.11.2020г.- ТСУ

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

30.11.2020г.          

Съобщение

В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ

Община Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешение за строеж

№ 63/30.11.2020г.
1.Възложител: „КОЛЕВ 55“ ЕООД

За обект: „Магазин за капково напояване, селскостопански инвентар, посадъчен материал за цветя и зеленчуци, агроаптека “

ЗП=146.41 кв.м.; РЗП =146.41кв.м.

в УПИ V-общ. обсл. дейности, кв.46

по плана на с. Ново село, община Стамболийски, област Пловдив.

Приложение към което е решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.

Достъп до съдържанието на разрешението и приложението към тях могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №6.