Обяви и съобщения

17.09.2020г. - СЪОБЩЕНИЕ (6)

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

17.09.2020г.   

СЪОБЩЕНИЕ

до заинтересованите лица и общественост

Община Стамболийски уведомява, че е постъпило писмо с вх. №4557/14.09.2020год. от РИОСВ - гр. Пловдив, относно издадено пореда на чл.71, ал.1 от ЗУО Решение №09-ДО-1155-00 от 09.09.2020год. на Директора на РИОСВ - гр. Пловдив.

17.09.2020г. - Национално преброяване'2021

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

17.09.2020г.   

Уважаеми съграждани,
Уведомявам Ви, че
вече стартира кампанията за набиране на преброители и контрольори за предстоящото през 2021г. Преброяване на населението и жилищния фонд.
В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец
.Заявленията се входират в деловодната система на общината с пълния набор от документи, включително и снимки.
За Община Стамболийски са предвидени 60 преброители и 7контрольори.
ПДРОБНОСТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК

 

14.09.2020г. - ТСУ, Съобщение

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

14.09.2020г. - Съобщение

О Б Я В Л Е Н И Е

№22/13.08.2020г.

Община Стамболийски, отдел “УТ” с настоящето Ви уведомява, че в отдела се намираЗаповед №273/10.08.2020г. на Зам кмета на община Стамболийски, оправомощен със Заповед №4/02.01.2020г. за отмяна на Заповед №333/08.10.2019г. на Врид Кмет на община Стамболийски, с която е одобрен ПУП-ПРЗ на част от кв.62 и кв.64 по плана на с.Ново село, като Заповедта се отменя само в частта относно УПИ V-475 и УПИ VI-472 в кв.62, съгласно която се предвижда образуването на нови УПИ V-475-жил.застр. и УПИ VI-472-жил.застр., като регулационните линии минават по имотните граници със запазване на съществуващата жил.застр. и ново свободно застр.,съгласно приложената преписка.

Общината уведомява заинтересованите страни, че имат право да разгледат Заповедта с преписката и при несъгласие да обжалват в 14-дневен срок, съгласно чл.215, ал.1 от ЗУТ пред Административен съд-Пловдив, чрез Община Стамболийски.

11.09.2020г. - ТСУ, Съобщение

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

11.09.2020г. - Съобщение

О Б Я В Л Е Н И Е

24/18.08.2020г

Община Стамболийски, отдел “УТ” с настоящето Ви уведомява, че в отдела се намира Заповед №278/17.08.2020г. на Кмета на община Стамболийски, за одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ 51980.58.1, местност „Селска дъмга” по КК на гр.Стамболийски, като се образува нов УПИ 58.699-общ.обсл.д-сти, а част от ПИ с площ 178кв.м. са отделени за улична регулация, съгласно приложената преписка.

Общината уведомява заинтересованите страни, че имат право да разгледат Заповедта с преписката и при несъгласие да обжалват в 14-дневен срок, съгласно чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ пред Административен съд-Пловдив, чрез Община Стамболийски.