Обяви и съобщения

08.10.2020г. - ТСУ, Съобщение

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

08.10.2020г.            

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
               В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ
Община Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешение за строеж№ 49/08.10.2020г.

1. Възложител: „НЕТГАРД“ ООД

2. Община Стамболийски – собственик на терена

За обект: „Разширение (допълнение) на нова физическа инфраструктура на „Нетгард“ ООД за електронна съобщителни мрежи на територията на община Стамболийски в границите и землищата на с. Куртово Конаре, с. Ново село,
гр. Стамболийски и с. Йоаким Груево“
Обща дължина на новопроектираното оптично трасе е 7788.00л.м.
Приложение към което е решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.
Достъп до съдържанието на разрешенията и приложението към тях могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №6.

28.09.2020г. - Стопански дейности

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

28.09.2020г.   

СЪОБЩЕНИЕ

Община Стамболийски уведомява, че е постъпило писмо с вх.№4722/24.09.2020год. от Министерство на околната среда и водите, относно инвестиционно предложение „Извършване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци в обекти, разположени на територията на област Пловдив и област Пазарджик“ с възложител „Персенк Инвест“ ООД.

Заинтересуваните лица в срок до 14 дни могат да се запознаят с инвестиционното намерение на „Персенк Инвест“ ООД и да изкажат становище по него в случай, че имат такова.

ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ на "Персенк Инвест" ООД

 

24.09.2020г. - Стопански дейности

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

24.09.2020г.   

СЪОБЩЕНИЕ - Искане за ОВОС

Община Стамболийски уведомява, че е постъпило писмо с вх.№4669/21.09.2020год. от РИОСВ - Пловдив, относно информация по приложение 2 от Наредбата за ОВОС „Кравеферма до 50 млечни крави“ в северната чат от имот №028004, землище на с. Триводици с възложител Георги Найденов.
Заинтересуваните лица в срок до 14 дни могат да се запознаят с инвестиционното намерение на Георги Найденов и да изкажат становище по него в случай, че имат такова.
ИСКАНЕ ЗА ОВОС