Обяви и съобщения

19.08.2020г. - стопански дейности

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

19.08.2020г.   

СЪОБЩЕНИЕ

До заинтересованите лица и общественост,

Община Стамболийски уведомява, че е постъпило писмо с вх.№2455/17.08.2020год. от Иван Петров, относно промяна в инвестиционното му намерения за промяна предназначението му и да се образува от него УПИ 512.403-обществено обслужващи дейности (автосервиз и ЗОХ) и жилищно застрояване, вместо обявеното до сега УПИ 512403-обществено обслужващи и търговски дейности.
Заинтересуваните лица в срок до 14 дни могат да се запознаят с инвестиционното намерение на Иван Петров /в отдел "СП и ОС, ОК/ и да изкажат становище по него в случай, че имат такова.

13.08.2020г. - стопански дейности

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

13.08.2020г.            

СЪОБЩЕНИЕ

до заинтересованите лица и общественост

Община Стамболийски уведомява, че е постъпило писмо от РИОСВ - гр. Пловдив с вх.№4016/10.08.2020год., относно Инвестиционно предложение „Добив и първична преработка на подземни богатства – мрамори от находище „КУРТОВО КОНАРЕ“ през оставащия срок на концесията“ – изменение на инвестиционно предложение, предвиждащо увеличен годишен добив на мрамори в размер на 190 000м3 и изграждане на водовземно съоражение за промишлено водоснабдяване.

Заинтересованите лица в срок до 14 дни могат да се запознаят с инвестиционното предложение /в отдел "СП и ОС, ОК"/ и да изкажат становище по него в случай, че имат такова.