stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

19.01.2021г - Съобщение - Проект на Тарифа, Докладна записка

Предложение за приемане на Тарифа за изм. и доп. на Тарифа за определяне на начален месечен наем за 1 кв.м. при предоставяне на помещения, павилиони, терени  - общинска собственост, на територията на община Стамболийски по населени места;

1.Докладна записка

2.Проект на Тарифа