19.01.2021г - Съобщение - Проект на Тарифа, Докладна записка

Предложение за приемане на Тарифа за изм. и доп. на Тарифа за определяне на начален месечен наем за 1 кв.м. при предоставяне на помещения, павилиони, терени  - общинска собственост, на територията на община Стамболийски по населени места;

1.Докладна записка

2.Проект на Тарифа