stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

02.12.2020г.- Стопански дейности

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

02.12.2020г.  - Стопански дейности          

СЪОБЩЕНИЕ

до заинтересованите лица и общественост

Община Стамболийски уведомява, че е постъпило писмо с вх. №6218/01.12.2020год. от РИОСВ - гр. Пловдив, относно изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000254 „Бесапарски възвишения“ – от област Пловдив намираща се в землищата на гр. Кричим, община Кричим, и с. Куртово Конаре, с. Ново село, с. Триводици, община Стамболийски.

В едномесечен срок, заинтересуваните лица могат да представят на Министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед за обявяване на защитена зона BG0000254 „Бесапарски възвишения“.

Проект на заповед на Министерството на околната среда и водите
КАРТИ НА МЕСТНОСТИТЕ