stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

01.12.2020г.- Стопански дейности

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

01.12.2020г.  - Стопански дейности          

СЪОБЩЕНИЕ

до заинтересованите лица и общественост

Община Стамболийски уведомява, че е постъпило писмо с вх. №6092/26.11.2020год. от РИОСВ - гр. Пловдив, относно инвестиционно предложение: „Изграждане на нова площадка за дейности с отпадъци от черни и цветни метали и дейности по събиране, съхранение и предварително третиране на отпадъци на терен в ЖП гара Стамболийски, поземлен имот с идентификатор 51980.511.1 по КК на гр. Стамболийски“.
Заинтересуваните лица в срок до 14 дни могат да се запознаят с инвестиционното предложение на „АЙРЪН-СР“ ЕООД /в отдел "СП и ОС, ОК/ и да изкажат становище по него в случай, че имат такова.


УВЕДОМЛЕНИЕ