stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

24.11.2020г.- Стопански дейности

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

24.11.2020г.  - Стопански дейности          

СЪОБЩЕНИЕ

до заинтересованите лица и общественост

Община Стамболийски уведомява, че е постъпило писмо от „АЙРЪН-СР“ ЕООД с вх.№5961/19.11.2020год., относно Инвестиционно намерение „Изграждане на нова площадка за дейности с отпадъци от черни и цветни метали и дейности по събиране, съхранение и предварително третиране на отпадъци. Дейностите ще се извършват на терен в ЖП гара Стамболийски, представляваш поземлен имот с идентификатор 51980.511.1 по КК на гр. Стамболийски /с площ 1673,00кв.м., от която открита площ №1-1580,00кв.м. за складиране на отпадъци от черни и цветни метали, открита площ №2-30,00кв.м. за поставяне на автокантар и сграда с идентификатор 5198.511.1.2-63,00кв.м. за офис.“.
Заинтересованите лица в срок до 14 дни могат да се запознаят с инвестиционното предложение /в отдел "СП и ОС, ОК"/ и да изкажат становище по него в случай, че имат такова.

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ