10.11.2020г.- ТСУ

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

10.11.2020г.            

О Б Я В Л Е Н И Е

№31/16.10.2020г

Община Стамболийски, отдел “УТ” с настоящето Ви уведомява, че в отдела се намира проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XIV-3065, 3066, жил. нужди и УПИ XV-3066,жил.нужди, кв.182 по плана на гр.Стамболийски, като се обединяват в един УПИ XIV-3065,3066, общ. обсл. дейности и жил. застр., съгласно приложената преписка.       
Общината уведомява заинтересованите страни, че имат право да разгледат преписката и при несъгласие да обжалват в 14-дневен срок, съгласно чл.128, ал.3, ал.5 от ЗУТ пред Община Стамболийски.

гл.спец „УТ”:/Св.Маринова/