stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

10.11.2020г.- ТСУ

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

10.11.2020г.            

О Б Я В Л Е Н И Е

№31/16.10.2020г

Община Стамболийски, отдел “УТ” с настоящето Ви уведомява, че в отдела се намира проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XIV-3065, 3066, жил. нужди и УПИ XV-3066,жил.нужди, кв.182 по плана на гр.Стамболийски, като се обединяват в един УПИ XIV-3065,3066, общ. обсл. дейности и жил. застр., съгласно приложената преписка.       
Общината уведомява заинтересованите страни, че имат право да разгледат преписката и при несъгласие да обжалват в 14-дневен срок, съгласно чл.128, ал.3, ал.5 от ЗУТ пред Община Стамболийски.

гл.спец „УТ”:/Св.Маринова/