stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

12.11.2020г.- ТСУ

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

12.11.2020г.            

О Б Я В Л Е Н И Я

№35/12.11.2020г

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, община Стамболийски, отдел „УТ” Ви уведомява, че с Решение №135, взето с Протокол №8/30.10.2020г. на Общински съвет, се допуска изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за разделяне на УПИ IV-43,кв.2 по плана на с.Йоаким Груево, община Стамболийски, област Пловдив.

№36/12.11.2020г
На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, община Стамболийски, отдел „УТ” Ви уведомява, че с Решение №134, взето с Протокол №8/30.10.2020г. на Общински съвет, се допуска изработване на проект за изменение на ПУП-План застрояване на УПИ I-3672, производствена и стопанска дейност и УПИ XIV-1204, производствена и стопанска дейност, кв.96 по плана на гр.Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив.


гл.спец „УТ”:/Св.Маринова/