stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

10.11.2020г. - Стопански дейности

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

10.11.2020г.

СЪОБЩЕНИЕ

до заинтересованите лица и общественост

Община Стамболийски уведомява, че е постъпило писмо с вх.№5660/04.11.2020год. от Изпълнителна агенция по лозата и виното, относно гроздоберната кампания 2020год., Ви напомняме, че съгласно чл.8 на Регламент 436/2009год. всички производители на винено грозде са длъжни да подадат декларации за производствени количества грозде за реколта 2020год. Същите трябва да бъдат подадени в два екземпляра в офиса на ТЗ на ИАЛВ гр. Пловдив.

Срок за подаване на Декларациите за реколта от грозде в съответствие с чл. 8 на Регламент 436/2009год. е най-късно до 15 януари.

Съгласно горепосоченото и чл.8 на същия регламент, нарушителя съответно гроздопроизводител, който не е обявил реколтата си в законоустановения срок или нарушил императивните актове по прилагането им, ще бъде с глоба от 500 до 1000лв. за физически лица и от 2000 до 10 000лв – за юридическите лица и едноличните търговци, ако не подлежи на по-тежко наказание.