stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

06.11.2020г. - 1 - ТСУ

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

06.11.2020г.            

О Б Я В Л Е Н И Е

30/12.10.2020г

Община Стамболийски, отдел “УТ” с настоящето Ви уведомява, че в отдела се намира Разрешение за строеж №50/12.10.2020г. за обект „Пункт за диагностика на автомобили” и Заповед №319/12.10.2020г. на Кмета на община Стамболийски за одобряване на изменение на ПУП за УПИ XXXVII-3117,кв.157 по плана на гр.Стамболийски, като се променя отреждането и се образува нов УПИ XXXVII-3117,общ.обсл.д-сти и жил.застрояване, съгласно приложената преписка.

Общината уведомява заинтересованите страни, че имат право да разгледат Заповедта с преписката и при несъгласие да обжалват в 14-дневен срок, съгласно чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ пред Административен съд-Пловдив, чрез Община Стамболийски.