stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

06.11.2020г. - ТСУ

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

06.11.2020г.            

О Б Я В Л Е Н И Е
№28/12.10.2020г

Община Стамболийски, отдел “УТ” с настоящето Ви уведомява, че в отдела се намира Заповед №317/08.10.2020г. на Кмета на община Стамболийски,с която е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 007075-I-склад за селскостопанска техника и инвентар, идентичен с ПИ 34028.7.174, местност „Люцерните” по кадастралната карта на с.Йоаким Груево, като от УПИ 007075-I-склад за селскостопанска техника и инвентар се образуват два нови УПИ I-7.251-складова дейност и жил.застрояване и УПИ III-7.252-складова и търговска дейност, склад за стр.материали без насипно състояние и улица тупик с ширина 4м, съгласно приложената преписка.
Общината уведомява заинтересованите страни, че имат право да разгледат Заповедта с преписката и при несъгласие да обжалват в 14-дневен срок, съгласно чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ пред Административен съд-Пловдив, чрез Община Стамболийски.

 06 11 2020 tsu slujebna bel