stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

20.10.2020г. - ТСУ

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

20.10.2020г.            

С Ъ О Б Щ Е Н И Е               

В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ

Община Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешение за строеж

№ 52/20.10.2020г.

  1. Възложител: „ЛЕМТОН“ ЕООД,

Представлявано от Петър Ангелов Терзиев - управител

За обект: „Фотоволтаична инсталация до 30кWp на покрив на съществуваща сграда, находяща се в УПИ VI-административни и складови функции, производство и търговия, кв.12 б“

по плана на гр. Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив

Приложение към което е решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.

Достъп до съдържанието на разрешението и приложението към тях могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №6.