stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

19.10.2020г. - ТСУ

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

19.10.2020г.            

С Ъ О Б Щ Е Н И Е               
До
собствениците на
II-2135, кв.91
по плана на гр.Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив
одобрен със Заповед №413/18.07.1996г.  

На основание чл.140, ал.3 от ЗУТ, община Стамболийски уведомява собственици в УПИ II-2135, кв.91, по плана на гр.Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив, одобрен със Заповед №413/18.07.1996г.1, че на основание чл.41, ал.2 и чл.140, ал.1 от ЗУТ и четири броя заверени декларации от съсобственици в УПИ II-2135, кв.91, Главният архитект на Общината е издал скица с виза за проучване и проектиране на допълващо застрояване (Магазин за промишлени стоки) в УПИ III-2134, разположенна общата вътрешна странична регулационна линия на УПИ III-2134 и УПИ II-2135, кв.91, по плана на гр.Стамболийски, община Стамболийски.

В 14 дневен срок от настоящето съобщение може да направите писмени възражения, искания и предложения по скицата с виза, до Главния архитект на община Стамболийски

Възражения се подават в деловодството на община Стамболийски с приложен документ за собственост.
Приложение: Копие на скица с виза от 19.10.2020г.

СКИЦА 95/19.10.2020г.