stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

19.10.2020г. - ГРАО, Заповед 326/19.10.2020

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

19.10.2020г.            

О Б Щ И Н А   С Т А М Б О Л И Й С К И

4210, гр. Стамболийски, ул. "Г. С. Раковски" № 29; тел. +359 339 62493, факс +359 339 62308e-mail:stamboliyski@mail.orbitel.bg; www.stamb.info

З А П О В Е Д

326

гр.Стамболийски , 19.10.2020г.

На основание чл.44,ал.2,във връзка с чл.44,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.99б от Закона за гражданската регистрация,обн. в ДВ, бр. 55 от 2015 г., в сила от 21.07.2015г.

Н А Р Е Ж Д А М:

I.Определям комисия в състав:

Председател:

д-р инж.Даниела Кръстева– Секретар на община Стамболийски

Членове:

1.Мая Петкова – Юрисконсулт в община Стамболийски

2.Радка Томова – Началник отдел” ГРАО и ОМП”в община Стамболийски

3.Йоана Толева – Главен експерт в ТЗ”ГРАО” Пловдив

4.Мариана Кискинова – Главен експерт в отдел ПАК в ОА Пловдив

5.Троян Нихтиянов – МПИ при РУП на МВР гр.Стамболийски

II.В 7- дневенсрок от издаване на заповедта, комисията да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация във връзка с подадени заявления , като за резултатите от проверката да се състави протокол.

Заповедта да се обяви на таблото за обявления и на интернет страницата на Община Стамболийски.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на Община Стамболийски.

Копие от заповедта да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Изготвил

Радка Томова

Нач.отдел ГРАО и ОМП

Любомир Марков

Зам.Кмет на община Стамболийски

Съгласно заповед № 1/02.01.2020г.