stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

08.10.2020г. - ТСУ, Съобщение

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

08.10.2020г.            

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
               В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ
Община Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешение за строеж№ 49/08.10.2020г.

1. Възложител: „НЕТГАРД“ ООД

2. Община Стамболийски – собственик на терена

За обект: „Разширение (допълнение) на нова физическа инфраструктура на „Нетгард“ ООД за електронна съобщителни мрежи на територията на община Стамболийски в границите и землищата на с. Куртово Конаре, с. Ново село,
гр. Стамболийски и с. Йоаким Груево“
Обща дължина на новопроектираното оптично трасе е 7788.00л.м.
Приложение към което е решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.
Достъп до съдържанието на разрешенията и приложението към тях могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №6.