stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

28.09.2020г. - Стопански дейности

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

28.09.2020г.   

СЪОБЩЕНИЕ

Община Стамболийски уведомява, че е постъпило писмо с вх.№4722/24.09.2020год. от Министерство на околната среда и водите, относно инвестиционно предложение „Извършване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци в обекти, разположени на територията на област Пловдив и област Пазарджик“ с възложител „Персенк Инвест“ ООД.

Заинтересуваните лица в срок до 14 дни могат да се запознаят с инвестиционното намерение на „Персенк Инвест“ ООД и да изкажат становище по него в случай, че имат такова.

ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ на "Персенк Инвест" ООД