28.09.2020г. - Стопански дейности

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

28.09.2020г.   

СЪОБЩЕНИЕ

Община Стамболийски уведомява, че е постъпило писмо с вх.№4722/24.09.2020год. от Министерство на околната среда и водите, относно инвестиционно предложение „Извършване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци в обекти, разположени на територията на област Пловдив и област Пазарджик“ с възложител „Персенк Инвест“ ООД.

Заинтересуваните лица в срок до 14 дни могат да се запознаят с инвестиционното намерение на „Персенк Инвест“ ООД и да изкажат становище по него в случай, че имат такова.

ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ на "Персенк Инвест" ООД