24.09.2020г. - Стопански дейности

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

24.09.2020г.   

СЪОБЩЕНИЕ - Искане за ОВОС

Община Стамболийски уведомява, че е постъпило писмо с вх.№4669/21.09.2020год. от РИОСВ - Пловдив, относно информация по приложение 2 от Наредбата за ОВОС „Кравеферма до 50 млечни крави“ в северната чат от имот №028004, землище на с. Триводици с възложител Георги Найденов.
Заинтересуваните лица в срок до 14 дни могат да се запознаят с инвестиционното намерение на Георги Найденов и да изкажат становище по него в случай, че имат такова.
ИСКАНЕ ЗА ОВОС