17.09.2020г. - СЪОБЩЕНИЕ (6)

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

17.09.2020г.   

СЪОБЩЕНИЕ

до заинтересованите лица и общественост

Община Стамболийски уведомява, че е постъпило писмо с вх. №4557/14.09.2020год. от РИОСВ - гр. Пловдив, относно издадено пореда на чл.71, ал.1 от ЗУО Решение №09-ДО-1155-00 от 09.09.2020год. на Директора на РИОСВ - гр. Пловдив.