stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

14.09.2020г. - ТСУ, Съобщение

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

14.09.2020г. - Съобщение

О Б Я В Л Е Н И Е

№22/13.08.2020г.

Община Стамболийски, отдел “УТ” с настоящето Ви уведомява, че в отдела се намираЗаповед №273/10.08.2020г. на Зам кмета на община Стамболийски, оправомощен със Заповед №4/02.01.2020г. за отмяна на Заповед №333/08.10.2019г. на Врид Кмет на община Стамболийски, с която е одобрен ПУП-ПРЗ на част от кв.62 и кв.64 по плана на с.Ново село, като Заповедта се отменя само в частта относно УПИ V-475 и УПИ VI-472 в кв.62, съгласно която се предвижда образуването на нови УПИ V-475-жил.застр. и УПИ VI-472-жил.застр., като регулационните линии минават по имотните граници със запазване на съществуващата жил.застр. и ново свободно застр.,съгласно приложената преписка.

Общината уведомява заинтересованите страни, че имат право да разгледат Заповедта с преписката и при несъгласие да обжалват в 14-дневен срок, съгласно чл.215, ал.1 от ЗУТ пред Административен съд-Пловдив, чрез Община Стамболийски.