stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

11.09.2020г. - ТСУ, Съобщение

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

11.09.2020г. - Съобщение

О Б Я В Л Е Н И Е

24/18.08.2020г

Община Стамболийски, отдел “УТ” с настоящето Ви уведомява, че в отдела се намира Заповед №278/17.08.2020г. на Кмета на община Стамболийски, за одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ 51980.58.1, местност „Селска дъмга” по КК на гр.Стамболийски, като се образува нов УПИ 58.699-общ.обсл.д-сти, а част от ПИ с площ 178кв.м. са отделени за улична регулация, съгласно приложената преписка.

Общината уведомява заинтересованите страни, че имат право да разгледат Заповедта с преписката и при несъгласие да обжалват в 14-дневен срок, съгласно чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ пред Административен съд-Пловдив, чрез Община Стамболийски.