10.09.2020г. - ТСУ, Съобщение

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

10.09.2020г. - Съобщение

О Б Я В Л Е Н И Е

23/17.08.2020г

Община Стамболийски, отдел “УТ” с настоящето Ви уведомява, че в отдела се намира  проект за изменение на ПУП-ПРЗ за  УПИ 007075-I-склад за селскост.техника и инвентар /ПИ 34028.7.174 по КК/, местност „Люцерните”  наземлището на с.Йоаким Груево, общ.Стамболийски, като  от УПИ 007075-I-склад за селскост.техника и инвентар се образуват два нови УПИ I-7.251-складова дейност и жил.застр. и УПИ III– складова и търговска дейност,склад за стр.материали без насипно състояние и улица тупик с ширина 4 м, съгласно приложената преписка. 

Общината уведомява заинтересованите страни, че имат право да разгледат  преписката и при несъгласие да обжалват в 14-дневен срок, съгласно чл.128, ал.3  от ЗУТ пред  Община Стамболийски.