03.09.2020г. - ТСУ, Съобщение

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

03.09.2020г. Съобщение

В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ
Община Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № 45/03.09.2020г.

1.На възложител: Държавна Агенция „Електронно управление“ - възложител

2.Община Стамболийски – собственик на терена

За обект: „Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за общински администрации“

Подобект: „Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ (единна електронна съобщителна мрежа) за общински администрации на територията на Южна България, община Стамболийски, област Пловдив“ (в урбанизираната територия на гр.Стамболийски)

Приложение към което е решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.

Достъп до съдържанието на разрешенията и приложението към тях могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №6.