stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

19.08.2020г. - стопански дейности

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

19.08.2020г.   

СЪОБЩЕНИЕ

До заинтересованите лица и общественост,

Община Стамболийски уведомява, че е постъпило писмо с вх.№2455/17.08.2020год. от Иван Петров, относно промяна в инвестиционното му намерения за промяна предназначението му и да се образува от него УПИ 512.403-обществено обслужващи дейности (автосервиз и ЗОХ) и жилищно застрояване, вместо обявеното до сега УПИ 512403-обществено обслужващи и търговски дейности.
Заинтересуваните лица в срок до 14 дни могат да се запознаят с инвестиционното намерение на Иван Петров /в отдел "СП и ОС, ОК/ и да изкажат становище по него в случай, че имат такова.