stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

13.08.2020г. - стопански дейности

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

13.08.2020г.            

СЪОБЩЕНИЕ

до заинтересованите лица и общественост

Община Стамболийски уведомява, че е постъпило писмо от РИОСВ - гр. Пловдив с вх.№4016/10.08.2020год., относно Инвестиционно предложение „Добив и първична преработка на подземни богатства – мрамори от находище „КУРТОВО КОНАРЕ“ през оставащия срок на концесията“ – изменение на инвестиционно предложение, предвиждащо увеличен годишен добив на мрамори в размер на 190 000м3 и изграждане на водовземно съоражение за промишлено водоснабдяване.

Заинтересованите лица в срок до 14 дни могат да се запознаят с инвестиционното предложение /в отдел "СП и ОС, ОК"/ и да изкажат становище по него в случай, че имат такова.