stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

04.08.2020г. - стопански

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

04.08.2020г. - СЪОБЩЕНИЕ

до заинтересованите лица и общественост

Община Стамболийски уведомява, че е постъпило писмо с вх. №3846/31.07.2020год. от РИОСВ - гр. Пловдив, относно издадено по реда на чл.78 от ЗУО - Решение №09-РД-751-00 от 29.07.2020год. на Директора на РИОСВ - гр. Пловдив.