10.07.2020г. - ТСУ, Съобщение

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

10.07.2020г.            

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
               На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод заявление № 3414/09.07.2020г. и приложените към него документи и материали, започва производство за изменение на кадастралният план на с. Куртово Конаре, общ. Стамболийски със заличаване на ПИ 952, 951 и корекция на ПИ 950, за които в разписната книга и кадастралния регистър сте записани като собственици и носители на вещни права.
В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо се поканвате да се явите и Ви се предоставя възможността да се запознаете с предлаганото изменението на кадастралният план, както и да представите документи за собственост. В последствие ще бъде издадена заповед, за която отново ще бъдете уведомени.