09.07.2020г. - стопански

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

09.07.2020г. - СЪОБЩЕНИЕ

до заинтересованите лица и общественост

Община Стамболийски уведомява, че е постъпило писмо от РИОСВ - гр. Пловдив с вх.№3379/08.07.2020год., относно информация по приложение 2 към чл. 6, ал.9 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение Склад за съхранение и преработка на селскостопанска продукция, съхранение, продажба и сервиз на селскостопанска и авто техника, посадъчен материал, и торове", в ПИ №010015, с. Йоаким Груево, община Стамболийски с възложител „БЕЛАМ“ ООД.
Заинтересованите лица в срок до 14 дни могат да се запознаят с информацията по инвестиционното предложение на „БЕЛАМ“ ООД /в отдел "СП и ОС, ОК"/ и да изкажат становище по него в случай, че имат такова.