stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

03.07.2020г. - ТСУ, Съобщение

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

03.07.2020г.            

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ
Община Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешение за строеж
№ 37/03.07.2020г.
На възложител: София Рангелова Димитрова и Симеон Йорданов Димитров
За обект: “Независима малка пивоварна –вътрешно преустройство на съществуващи едноетажни постройки“
в УПИ
I-стопански дейности, кв.52
по плана на с. Йоаким Груево, община Стамболийски, област Пловдив
Приложение към което е решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.
Достъп до съдържанието на разрешенията и приложението към тях могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №6.