22.06.2020г. - ТСУ, Съобщение

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

22.06.2020г.            

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 Община Стамболийски, област Пловдив на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП-ПП (парцеларен план) за обект: ”Външно кабелно ел.захранване на „Приемник на ел.енергия – водна помпа”” в УПИ VII-000719- производствени, складови, търговски и обществено обслужващи дейности, кв.101а / ПИ 51980.161.719 по КК/ в землището на гр.Стамболийски.
Заинтересуваните лица могат да се запознаят със съдържанието на проекта в отдел „УТ” в община Стамболийски и при несъгласие на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от публикуването.