19.06.2020г. - ТСУ, Съобщение

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

19.06.2020г.            

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ
Община Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № 33/19.06.2020г.
На възложител:
„МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ“ ЕАД
За обект: „Нов котел с мощност до 40МW с функция на енергиен резерв, производителност 55t/h и налягане 11bar, интегриран към енергийната система на „МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ“ ЕАД“ в УПИ I- 519- за производствени и складови дейности, администрация, ведомствена бензиностанция (ПИ 51980.22.519) по плана на гр.Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив
Приложение към което е решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.
Достъп до съдържанието на разрешенията и приложението към тях могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №6.