stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

17.06.2020г. - Стопански

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

            

I.
СЪОБЩЕНИЕ
до заинтересованите лица и общественост

Община Стамболийски уведомява, че е постъпило писмо от РИОСВ - гр. Пловдив с вх.№3005/16.06.2020год., относно допълнителна информация по приложение 2 към чл. 6, ал.10 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение "Рибарник – развъдник за риба", в имот №016034, с. Йоаким Груево, община Стамболийски с възложител „ЕОПА“ ЕООД.
Заинтересованите лица в срок до 14 дни могат да се запознаят с допълнителната информация по инвестиционното предложение на „ЕОПА“ ЕООД /в отдел "СП и ОС, ОК"/ и да изкажат становище по него в случай, че имат такова.

II.
СЪОБЩЕНИЕ
до заинтересованите лица и общественост
Община Стамболийски уведомява, че е постъпило писмо с вх. №2998/16.06.2020год. от РИОСВ - гр. Пловдив, относно издадено пореда на чл.73, ал.4 във връзка с ал.1, т.3 от ЗУО решение №09-ДО-945-03 от 12.06.2020год. на РИОСВ - гр. Пловдив.