stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

08.06.2020г. - ТСУ, Обявление

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

         

Община Стамболийски, отдел "УТ" с настоящето Ви уведомява, че в отдела се намира Заповед №149/14.04.2020г. на Кмета на община Стамболийски, за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-1-стопанска дейност, кв.15 по плана на с.Куртово Конаре, като се образуват два нови УПИ 1-42.526-общ.обсл.дейност-за бензиностанция и автосервиз и УПИ XXV-42.525-общ.обсл.дейност-заведение за общ.хранене, съгласно приложената преписка.

Общината уведомява заинтересованите страни, че имат право да разгледат преписката и Заповедта и при несъгласие да обжалват в 14-дневен срок, съгласно чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ пред Административен съд-Пловдив, чрез Община Стамболийски.