stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

04.06.2020г. - Обявление

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

СЪОБЩЕНИЕ

до заинтересованите лица и общественост

                Община Стамболийски уведомява, че е постъпило писмо с вх. №2757/03.06.2020год. от РИОСВ - Пловдив, относно инвестиционно предложение „Кравеферма до 50 млечни крави“ в УПИ 028004 – производствени и складови дейности, с. Триводици, общ. Стамболийски, обл. Пловдив с възложител Георги Найденов.

                Заинтересованите лица в срок до 14 дни могат да се запознаят с инвестиционното предложение на Георги Найденов /в отдел "СП и ОС, ОК"/ и да изкажат становище по него в случай, че имат такова.