04.06.2020г. - Обявление

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

СЪОБЩЕНИЕ

до заинтересованите лица и общественост

                Община Стамболийски уведомява, че е постъпило писмо с вх. №2757/03.06.2020год. от РИОСВ - Пловдив, относно инвестиционно предложение „Кравеферма до 50 млечни крави“ в УПИ 028004 – производствени и складови дейности, с. Триводици, общ. Стамболийски, обл. Пловдив с възложител Георги Найденов.

                Заинтересованите лица в срок до 14 дни могат да се запознаят с инвестиционното предложение на Георги Найденов /в отдел "СП и ОС, ОК"/ и да изкажат становище по него в случай, че имат такова.