stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

20.05.2020г. - Обявление

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

Обявление на Община Стамболийски

 

На основание чл. 122а, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 7, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни е открит обществен достъп до заявлението за издаване на ново комплексно разрешително с оператор „Монди Стамболийски“ ЕАД, гр. Стамболийски, за експлоатация на следните инсталации: „Инсталация за производство на крафт хартия“, промишлена дейност по т. 6.1., бук. „а“, т. 1.1., т. 5.2. бук. „а“ и т. 6.1., бук. „б“ от Приложение № 4 към ЗООС“, „Горивна инсталация за допълнителна енергия (енергиен резерв)“, промишлена дейност по т. 1.1. от Приложение № 4 към ЗООС и „Депо за неопасни производствени отпадъци Чеиргьол-1“, промишлена дейност по т. 5.4. от Приложение № 4 към ЗООС.
Инсталациите се намират в землището на гр. Стамболийски.Компетентен орган за вземане на решение по заявлението е изпълнителният директор на ИАОС.

Документацията, съдържаща се в заявлението, е на разположение на заинтересованите лица и организации всеки работен ден в периода от 20.05.2020 г. до 20.06.2020 г. в:
1.
Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС),   гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 13 етаж от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:30ч.;
2.
Сградата на Община Стамболийски, гр. Стамболийски, ул. "Г. С. Раковски" № 29, отдел СП и ОС, ОК от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.
За подаване на забележки, разяснения и възражения, в горепосочения срок:
Милена Петкова – и. д. началник на отдел КПКЗ, дирекция РР, ИАОС, тел.: 02/940-64-20;
Стоянка Михайлова – ст. специалист екология, ОФП и ВС към Община Стамболийски, тел.: 0895707675.
В периода от 20.05.2020 г. до 20.06.2020 г. документацията, съдържаща се в заявлението, ще бъде достъпна на интернет страниците на ИАОС и на Община Стамболийски.