14.04.2020г. - ТСУ, обявление

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "ОБЯВЛЕНИЕ
Община Стамболийски, област Пловдив на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП-ПП (парцеларен план) за обект: ”Разширение (допълнение) на нова физическа инфраструктура на „Нетгард” ООД за електронни съобщителни мрежи на територията на община Стамболийски в границите и землищата на с.Куртово Конаре, с.Ново село, гр.Стамболийски и с.Йоаким Груево”.
Заинтересуваните лица могат да се запознаят със съдържанието на проекта в отдел „УТ” в община Стамболийски и при несъгласие на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок.