stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

14.04.2020г. - ТСУ, обявление

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "ОБЯВЛЕНИЕ
Община Стамболийски, област Пловдив на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП-ПП (парцеларен план) за обект: ”Разширение (допълнение) на нова физическа инфраструктура на „Нетгард” ООД за електронни съобщителни мрежи на територията на община Стамболийски в границите и землищата на с.Куртово Конаре, с.Ново село, гр.Стамболийски и с.Йоаким Груево”.
Заинтересуваните лица могат да се запознаят със съдържанието на проекта в отдел „УТ” в община Стамболийски и при несъгласие на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок.