stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

26.03.2020г. - ТСУ, съобщение

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Стамболийски, област Пловдив на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП-парцеларен план за прекарване на нова кабелна линия 20kv за обект: „Изграждане и оборудване на нова ферма за овце” в УПИ 157001-ферма за овце в землищата на гр.Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив,( ПИ 51980.157.1 по кадастрална карта).

Заинтересуваните лица могат да се запознаят със съдържанието на проекта в отдел „УТ” в община Стамболийски и при несъгласие на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок.