stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

19.03.2020г. - ТСУ, съобщение

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ

Община Стамболийски съобщава, че е издадена Заповед за допълване на Разрешение за строеж № 71/01.11.2018г.

На възложител: “Димитър Маджаров 2“ ЕООД

За обект: ”Подмяна на парен котел в съществуваща Парокотелна централа в Предприятие за млекопреработка“

Подобект: Котелно помещение – Промяна по време на строителство”

в УПИ IV-3615-производствена, складова и обществено обслужваща дейност, кв.96 по плана на гр.Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив.

Приложение към което е решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.

Достъп до съдържанието на разрешенията и приложението към тях могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №6.