stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

17.03.2020г. - ТСУ, съобщение

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

14.01.2020г. Община Стамболийски,обл.Пловдив на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е постъпил проект за изменение на ПУП/ПРЗ - ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБЯВЛЕНИЕТО